นิสัยสามี…แก้ไขได้

5,299

สามี…ซ่อมได้

จากตัวเลขของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่สำรวจข้อมูลเรื่องความรุนแรงในครอบครัวพบว่าใน 600 ครอบครัว มีจำนวนครอบครัวถึงร้อยละ 40 ที่เกิดปัญหาความรุนแรงในระดับต่างๆ ซึ่งเรื่องนี้นำไปสู่การเกิดปัญหาทางด้านจิตใจ เพราะเมื่อเด็กพบปัญหาความรุนแรงก่อนวัย 12 ปี อาจส่งผลให้เด็กป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเด็กในอนาคต

และถือเป็นเรื่อง ที่น่ายินดีที่กรมควบคุมความประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้เล็งเห็นว่า การใช้ความรุนแรงส่งผลกระทบต่อครอบครัว จึงมีโครงการนำร่อง “โรงซ่อมสามี” ซึ่งเป็นโครงการที่มีมาตรการคุ้มครองสตรีที่ถูกสามีทำร้ายร่างกาย โดยจะรักษาและบำบัดพฤติกรรมอารมณ์ของสามี เพื่อสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในครอบครัว

โดยโครงการนี้จะมีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายให้ความช่วยเหลือทั้งตำรวจ แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ พนักงานคุมประพฤติ และองค์กรเอกชน ปัจจุบันมีสถานีตำรวจหลายแห่งเข้าร่วมโครงการ และโครงการอยู่ในขั้นประเมินเพื่อนำไปใช้จริงทั่วประเทศ เชื่อว่าคงอีกไม่นานเกินรอที่เราจะได้เห็นโครงการนี้ประจำสถานีตำรวจทั่วประเทศ

เห็นผู้ใหญ่ตั้งใจร่วมสร้างสังคมที่ดีให้ลูกหลานก็น่าดีใจ เพราะความรุนแรงนี้ส่งผลกระทบทั้งต่อร่างกายและจิตใจของเด็ก การมีโรงซ่อม (สามี) เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้อย่างดีและตรงจุดมากๆ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด โรงซ่อมสามี (โครงการครอบครัวสมานฉันท์) : กรมควบคุมความประพฤติ โทร. 0 2411 1475

ใกล้เคียง