ไหว้พระ 11 วัด ที่ประทับสมเด็จพระสังฆราชกรุงรัตนโกสินทร์

 

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรม "ไหว้พระ 11

วัด?รัตนโกสินทร์" ที่ประทับสมเด็จพระสังฆราชกรุงรัตนโกสินทร์

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 14 พฤษภาคม 2560 บริการฟรีทุกวันเสาร์-อาทิตย์

และวันหยุดราชการ

          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ ขสมก. จัดกิจกรรม "ไหว้พระ 11 วัด?รัตนโกสินทร์"

โดยการจัดรถเวียนรอบเกาะรัตนโกสินทร์และพื้นที่ใกล้เคียง

ในเส้นทางวัดมหาธาตุฯ-วัดพระเชตุพนฯ-วัดราชประดิษฐฯ-วัดราชบพิธฯ-วัด

สุทัศน์-วัดราชบูรณะ-วัดบวรนิเวศฯ-วัดสระเกศ-วัดเบญจมบพิตร-วัดมกุฎกษัตริยา

ราม และวัดระฆัง ซึ่งวัดทั้ง 11 แห่งนี้

มีความสำคัญคือเป็น/เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช

ในแผ่นดินรัตนโกสินทร์ โดยในส่วนของวัดระฆังนั้น จะจอดให้ข้ามเรือ ณ

บริเวณท่าช้าง

1. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

        

         ใน

อดีตเคยประทับจำพรรษาของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด

กิตติโสภโณ เกตุทัต) สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 14

2. วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

        

ในอดีตเคยประทับจำพรรษาของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน

อุฏฐายี สิริสม) สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 16

3. วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

        

ในอดดีตเคยประทับจำพรรษาของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวิรยาลงกรณ์

(พระองค์เจ้าฤกษ์ ปญญอคฺโต) สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่

8, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ

มนุสฺสนาโค) สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 10,

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ชื่น สุจิตฺโต

นพวงศ์) สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 13 และ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน คชวัตร)

สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 19

4. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

         ในอดีตเคยประทับจำพรรษาของ สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศรี) สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 1

5. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

        

ในอดีตเคยประทับพรรษาของ สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศุข)

สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 2, สมเด็จพระอริยวงษญาณ

สมเด็จพระสังฆราช (มี) สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 3,

สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร)

สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 4 และสมเด็จพระอริยวงษญาณ

สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 5

6. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

        

ในอดีตเคยประทับจำพรรษาของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรามานุชิตชิโนรส

(พระองค์เจ้าวาสุกรี สุวณฺณรงฺสี) สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

องค์ที่ 7 และ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ

สุขเจริญ) สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์องค์ที่ 17

7. วัดราชบูรณราชวรวิหาร

 

         ในอดีตเคยประทับจำพรรษาของ สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (นาค) สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 6

8. วัดสุทัศเทพวรารามราชวรมหาวิหาาร

        

ในอดีตเคยประทับจำพรรษาของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ

ติสฺสเทโว พงษ์ปาละ) สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 12

9. วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

        

ในอดีตเคยประทับจำพรรษาของ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์

(หม่อมเจ้าภุชงค์ สิริวฑฺฒโน ชมพูนุท)

สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 11, สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน นิลประภา)

สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 18 และ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร ประสัตถพงศ์)

สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 20 ซึ่งเป็นองต์ปัจจุบัน

ได้ประทับจำพรรษา ณ วัดแห่งนี้อีกด้วย

10. วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

        

ในอดีตเคยประทับจำพรรษาของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา

ปุสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 9

11. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

        

ในอดีตเคยประทับจำพรรษาของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่

ญาโณทโย ช้างโสภา)  สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 15

          สำหรับกิจกรรม "ไหว้พระ 11

วัด?รัตนโกสินทร์" จัดขึ้นระหว่าง 1 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2560

โดยให้บริการฟรี !!! ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ในช่วงเวลา

09.00-17.00 น.

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

tiewpakklang.com, thai.tourismthailand.orgบทความแนะนำ